Myter

Det finns en hel del vedertagna ”sanningar” i organisationerna idag. Tolkningar av verkligheten som stämmer dåligt i vår moderna verklighet. Tolkningar som kan ha en negativ effekt på organisationer som idag är hårt pressade och utsatta för skiften i teknik såväl som samhällsstruktur, generationsskiften i personalen, ökad internationell konkurrens och så vidare.

Att kulturen sitter i väggarna kan vara en förlamande missuppfattning som cementerar en icke önskvärd beteendenorm. Kulturen sitter i huvudet på medarbetare och chefer och visar sig genom de beteenden man dagligen utför. Kulturen är i själva verket inte något statiskt utan något man skapar – varje dag, tillsammans. Företagskulturen kan och bör förändras och utvecklas över tid genom att medvetandegöra alla nivåer av organisationen om vilka beteenden som är önskvärda och varför.
Lagarbetarskap avlivar missuppfattningen att arbetsglädje är att ha kul på jobbet. Förvisso är det viktigt att ha en god stämning på arbetsplatsen, och visst presterar de flesta bättre om man emellanåt har kul tillsammans, men stoltheten över att göra ett bra jobb måste komma först. Och den måste givetvis vara verklighetsförankrad! Att arbetsglädje enbart innebär är att ha roligt på jobbet är en ytlig tolkning av ett begrepp som innefattar så mycket mer. Arbetsglädje inbegriper stolthet över ett väl utfört arbete och att medarbetaren har möjlighet att växa i sin roll. Det begrepp som ligger närmst arbetsglädje är Entusiasm – ett mentalt tillstånd som har djupgående positiva effekter på hjärnan och på livet. En viktig aspekt i införandet av prestationsglädje är att alla, medarbetare och chefer, kommer Överens om vad som ska uppnås och hur detta ska göras. I Lagarbetarskap manifesteras detta i en Överenskommelse som alla undertecknar.
All stress är definitivt inte skadlig. Viss stress måste vi ha för att må bra och hålla oss i form både fysiskt och psykiskt. Vi skiljer på positiv och negativ stress. Enkelt beskrivet är positiv stress sådana ansträngningar som är meningsfulla, som stärker och leder till utveckling. Vissa personer kan ändå uppleva positiv stress som obehaglig och vilja undvika den, därför att den ofta är förknippad med utmaningar som tvingar oss ut ur komfortzonen. Därför är det viktigt att lära sig skilja mellan bekvämlighet och äkta välbefinnande. Det vi kallar Prestationsglädje är en form av positiv stress. Den som lär sig hur man håller sig i den positiva stresszonen och söker utmaningar och engagemang känner sig upplivad, fokuserad, effektiv och sprider goda vibbar runt sig. Positiv stress finns och bör finnas eftersom den är en förutsättning för god hälsa och äkta arbetsglädje. Faktum är att man bäst motverkar negativ stress genom att hålla sig i den positiva zonen, som kännetecknas av engagemang och ansträngning varvat med kvalitativ återhämtning.
Vi vägrar godta idéen om att vissa individer fötts med en talang för att vara högpresterande. Beteendevetenskapliga studier visar nämligen att de faktorer som skiljer högpresterande individer och grupper från varandra är högst påverkbara och innebär att:
  • Hitta motivation i vardagen
  • Identifiera rätta prioriteringar
  • Fokusera på det som är viktigt
  • Utveckla färdigheter och bygga kunskap som ligger i linje med organisationens mål och visioner
  • Våga ta sig ur komfortzonen och anta utmaningar
Vi tycker inte det. Vi tycker tvärtom att det är empatiskt att behandla alla olika. För om vi utgår från varje persons sätt att utnyttja sina styrkor för att bidra till värdeskapande aktiviteter ökar chansen att vederbörande når sin fulla potential. Så vi säger: belöna var och en efter hur man engagerar sig och bidrar till den gemensamma prestationen.
Tvärtom, vi tror att ett riktigt bra liv till stor del är obekvämt. Vi vet att vi provocerar många med detta uttalande, men det måste sägas oftare. Vi menar att ett riktigt bra liv innefattar utmaningar, övervinna besvärligheter, utsättas för prövningar och lyckas övervinna dem. Detta gäller även för arbetslivet. En allvarlig och vida spridd missuppfattning är att arbetet ska vara befriat från belastningar. Förvisso finns det skadliga belastningar, men dessa utgörs av monotona, enformiga och långvarigt ihållande belastningar vars skadliga effekt egentligen består i otillräcklig återhämtning. Så länge depåbesöken är frekventa nog och genererar kvalitativ ”batteriladdning”, är det bara nyttigt att utsätta sig för belastningar. Att i alla lägen söka avlasta sig och hålla sig till det bekväma, är en farlig strategi som leder till både fysisk och psykisk förtvining. Framgångsrika individer och grupper kännetecknas bland annat av sin förmåga att göra det som krävs även om det är obekvämt.
TOP