Tjänster och produkter

Utvecklingsprocesser på arbetsplatsen

Lagarbetarskap är en metodik för utveckling av medarbetarskapet i syfte att öka organisationens värdeskapande kapacitet. Metoden har utvecklats med en stark förankring i vetenskapliga studier av högpresterande organisationer världen över och genom mångårigt aktivt arbete med kundföretag i flera olika branscher och storlekar (i kategorin stora och välkända företag kan vi nämna kunder som IKEA, Ericsson, Deloitte, AstraZeneca).

Lagarbetarskap som metod innehåller givetvis många moment som även ingår i andra konkurrerande utvecklingsprogram, men vi är stolta över några unika moment, vilka till stor del förklarar våra goda resultat.

Exempelvis har vi utvecklat en metod som kallas ”reciprok implementering” som bygger på ett synkront förankringsarbete både top-down och down-top, vilket ger en helt annan effekt än traditionellt förändrings- och strategiarbete.

Top-down – implementering är alla företagsledningar vana vid att använda, men i själva verket är det vanligt att man uppvisar allvarliga brister i psykologi och pedagogik varigenom många budskap, policyer och strategier slinter och aldrig omsätts i handling ute i organisationen. Lagarbetarskap utbildar berörda chefer i hur man tydliggör och förankrar såväl vision som värdegrund, verksamhetsmål och strategier på ett sätt som verkligen ”sätter sig” i varje arbetslags vardag.

Upward-processer försöker många moderna företag införa, men enligt vår erfarenhet gör alltför många företagsledningar inte ens ett försök att fånga upp vad medarbetarna egentligen tycker och vill. En av styrkorna i Lagarbetarskap är att vi ute i alla berörda arbetslag på ett strukturerat sätt jobbar igenom frågeställningar typ ”Hur bra är ni egentligen?” , ”Hur bra vill ni bli?” , ”Hur stolta vill ni vara över att arbeta här?” , ”Hur skulle ni själva sätta målen för er verksamhet om ni fick bestämma?” , ”Vad vill ni att kunderna ska tänka om er?” och liknande, tills vi får fram en konkret ambitionsangivelse och sätter igång en angelägen och effektivitetsbefrämjande dialog åt alla håll inom organisationen. Till slut får vi det hela att landa i en överenskommelse som beskriver ett helhjärtat åtagande som både cheferna och medarbetarna har kommit fram till.

Ett annat exempel är vårt sätt att medvetandegöra värdeskapandet i båda dess dimensioner – resultat och upplevelser. Detta bygger på fynd i psykosocial arbetsmiljöforskning inriktad på välfungerande arbetsplatser, varvid man har funnit att ett återkommande signum på högpresterande och uthålligt välfungerande organisationer är en medvetenhet om det egna ansvaret inte bara för vilka resultat man skapar utan också om hur man bidrar till stämningen och skapar upplevelser hos såväl arbetskamrater som kunder. Detta leder till en respekt för den positiva energi som är en förutsättning för bibehållen prestationskapacitet och ett starkt varumärke på lång sikt.

Boka en tid

Lagarbetarskap – konsten att skapa entusiastiska arbetsplatser

Bengtsson & Malmström, P&C Förlag

omslag-framsida-1

Det roligaste och mest intressanta i livet gör vi tillsammans med andra. Lagarbetarskap handlar om att lyckas tillsammans på jobbet. Att tydliggöra mening och riktning för det gemensamma engagemanget ger energi. Denna energi ger större möjligheter att lyckas nå de gemensamma målen och skapar entusiasm i arbetsgruppen och i företaget.

Boken ger handfasta råd om hur du åstadkommer ett lyft i din arbetsgrupp. Nödvändig teoretisk bakgrund ges med ett enkelt språk. Kort sagt: boken visar på konkreta sätt att skapa en entusiastisk och uthålligt högpresterande arbetsplats.

Boken vänder sig till chefer och ledare och lär läsaren:

  • hur man utvecklar medarbetarskapet till nästa nivå
  • att använda några enkla verktyg för att öka prestationsförmågan och arbetsglädjen i gruppen
  • hur du med din grupp skapar en överenskommelse som håller
  • vilka förutsättningar du behöver ha på plats för att höja motivation, engagemang och effektivitet
  • hur ni sätter mål som verkligen driver handling i vardagen
  • hur ni definierar värderingar som alla vill leva efter
  • hur du får alla i din arbetsgrupp att vara fokuserade på att göra varandra bättre
  • hur du utmanar dina medarbetare för att de ska nå sin fulla potential
  • att jobba med uppföljningar och feedback på helt nya sätt
  • hur du som chef avlastas när gruppen blir mer självgående, tar större ansvar för det dagliga arbetet och för sin egen utveckling en konkret metod för att skapa en riktigt god psykosocial arbetsmiljö

Beställningar

Bok om Konsten att vara Entusiastisk

Bengtsson & Malmström, P&C Förlag

D7K0107

Entusiastiska medarbetare är svårare att ersätta. Den extra omtanken, viljan att göra det lilla extra, gör att kunder, kollegor och chefer gillar dessa människor. Allt annat lika är det de mest entusiastiska medarbetarna som vinner. De är mest efterfrågade, de inger mest förtroende, de gör mest nytta och de är minst umbärliga när rationaliseringskniven skär i organisationen nästa gång. Den som hittar entusiasmen i sitt arbete ökar dessutom chansen att gå vidare till mer utmanande och stimulerande uppgifter. Vem blir utvald att komma med i utvecklingsgrupper och vem blir först befordrad, den oentusiastiske eller den entusiastiske?

Att veta hur man ökar sin egen entusiasm och livsglädje är ett sätt att ta kommando i sitt eget liv. Entusiasm är ett mentalt tillstånd som man kan träna på att försätta sig i oftare. Trots det går många av oss omkring med negativa tankespiraler och är likgiltiga inför vad som händer i världen och i vår omedelbara närhet. Genom att lära sig addera en liten dos entusiasm i vardagen kan man öka sin inre styrka och smitta av sig på människor man bryr sig om med glädje och positiv energi. Boken beskriver hur du kan bemästra de vanligaste hindren för entusiasm (trötthet, nervositet, oro, osäkerhet, känslor av meningslöshet och uttråkning) och hur du konkret och praktiskt kan gå till väga för att oftare ta vara på möjligheter till framgång, positiva upplevelser och välbefinnande i din vardag.

Boken är en självhjälpsbok utan pekpinnar där författarna lättsamt och pedagogiskt lotsar läsaren på en underhållande resa mot ökad livsglädje. Med värme och humor blandas intressanta historier med personliga erfarenheter och anekdoter vilket får läsaren att ryckas med och ta till sig bokens viktiga budskap: livet är för kort för att inte tas till vara, och den sinnesstämning alla människor helst vill befinna sig i är just entusiasm som är motsatsen till depression.

Genom att lära sig hur man i små steg kan öka sin egen entusiasm i vardagen upplever man snabbt en förändring i hela tillvaron, på jobbet, hemma med familjen, i umgänget med vänner. Vardagen blir lättare att klara av även i perioder när det blåser motvind.

Beställningar

Mental handbok för dig som vill prestera på topp, tåla stress och njuta av livet

Malmström, P&C Förlag

omslag-framsida-1

Det går visst att köra hårt med sig själv, må bra under tiden och hålla i längden, bara man vet hur. Den här boken klargör detta både teoretiskt och praktiskt. Boken vänder sig till människor med pretentioner på livet både vad gäller prestationer och välbefinnande, de som vill lära sig bättre förstå sig på sin egen prestationsförmåga och hur det går till att göra sitt bästa under press utan att duka under för stressen.

Efter en inledande teoretisk genomgång av vad vi kan lära oss av uthålligt högpresterande personer, är boken fylld av exempel på hur man använder sig av de sju färdigheter som är grunden för offensiv stresshantering. Läsaren guidas till ett personligt anpassat urval av praktiska tillämpningar och övningar för att förstärka sin stresstålighet så att prestationsförmåga och välbefinnande kan höjas.

Det här är en bok man med lätthet sträckläser en gång, och sedan ofta ”konsulterar” under en lång tid av intensiv personlig utveckling tills man har blivit en så stresstålig högpresterare som man vill bli.

Beställningar

Föreläsningar och inspirationsdagar

För chefer:

“Strategier har inte en chans om kulturen är emot”

Denna föreläsning förklarar djupet i begreppet MEDARBETARSKAP och klargör dess kopplingar till ledarskap, företagskultur och varumärke, och inte minst till organisationens prestationskapacitet.

Ett utvecklat och engagerat medarbetarskap är ett symptom på bra ledarskap, men det är inget chefen varken kan beordra eller servera på silverbricka utan förutsätter ett aktivt åtagande från medarbetarnas sida. Föreläsningen förklarar hur man når fram till en sådan överenskommelse med sitt team.

“Hemligheten bakom uthålligt högpresterande organisationer”

Vad är det egentligen som händer framför och bakom kulisserna på riktigt välfungerande och högpresterande arbetsplatser?

Den här föreläsningen sätter psykosocial arbetsmiljö i ett helt nytt ljus. Det här handlar inte om problemarbetsplatser. Det handlar inte ens om hur man förebygger att bli en problemarbetsplats med dålig arbetsmiljö. Det handlar i stället om vad vi kan lära av studierna av uthålligt högpresterande arbetsplatser och hur det går till att skapa en riktigt bra arbetsplats som kännetecknas av engagemang, effektivitet och entusiasm.

För hela organisationer:

“Inte kan väl X bli branschens bästa arbetsplats! …eller?”

En utmanande men oerhört inspirerande föreläsning som passar särskilt väl på kick-off inför en nysatsning eller i samband med presentation av en ny vision och strategi. Vi går rakt på frågan om vilken potential organisationen besitter och hur den ska komma till sin rätt både vad gäller kvalitet i prestationerna och stämning på arbetsplatsen. Steg för steg, via frågor som manar till eftertanke, bikupor och enkla små grupparbeten, lotsas deltagarna till en konkret innebörd i de möjligheter de har att bli riktigt välfungerande arbetslag. Det hela landar i ett helhjärtat åtagande att engagera sig både individuellt och gruppvis.

“Konsten att göra jobbet till ett lyft i livet” eller “Konsten att vara entusiastisk på jobbet” eller “Arbetsglädjens mysterier”

Med tanke på hur stor del av livet vi tillbringar på arbetet är det konstigt att vi inte bryr oss mer om att göra den totala arbetsupplevelsen till något riktigt, riktigt bra. Den här föreläsningen belyser medarbetarskapets möjligheter och visar hur man vinner i livskvalitet genom att engagera sig. Arbetsglädjens mysterier utreds ingående. Vi mellanlandar i fenomen som arbetsutlöst livsglädje och prestationsglädje. Arbetsglädje är i vart fall inte bara att emellanåt ha kul på jobbet. Det är något mycket större. Äkta arbetsglädje är ett mentalt tillstånd som har djupgående positiva effekter på hjärnan. Det ord som kommer närmast i svenska språket för att beskriva detta tillstånd är nog entusiasm (vilket enligt många hjärnforskare är det bästa begreppet för att beskriva ”motsatsen till depression”). Entusiasm förutsätter ett aktivt engagemang.

Arbetsglädje är således inte bara ett erbjudande från en ambitiös och seriös arbetsgivare, utan ett åtagande från medarbetarnas sida. Den här föreläsningen ger deltagarna många aha-upplevelser och användbara tips om konsten att vara entusiastisk på jobbet.

“Gode Gud ge mig tålamod – men gör det fort!”

Denna föreläsning ger en ny syn på stress och stresstålighet. Faktum är att positiv stress finns, och den är en förutsättning för god hälsa och för äkta arbetsglädje. Det bästa sättet att motverka negativ stress är att hålla sig i den positiva zonen som kännetecknas av engagemang och ansträngningar varvat med kvalitativ återhämtning. Denna föreläsning avlivar många av de moderna myterna om stressens farlighet och förklarar varför defensiva, avlastande strategier sällan är meningsfulla.

Boka en tid

Konsultationer, rådgivning, chefsstöd

Vi har mångårig erfarenhet av att fungera som rådgivare och genomföra utbildningar för ledningsgrupper och chefer/ledare angående möjligheterna att förbättra läget i olika delar av en organisation.

Här är några exempel på frågeställningar som lett till konsultationsuppdrag för våra seniora lagarbetarskapskonsulter på sistone:

”Hur kan vi göra om vi verkligen vill ta ett grepp om medarbetarskapet och företagskulturen i organisationen så att vi i fortsättningen får bett i våra strategier och mål?”

”Det råder brist på arbetsglädje i vissa delar av vår organisation. Hur kan vi göra för att etablera den sortens prestationsglädje och engagemang som ni pratar om?”

”Vi har bestämt att göra ett nytt försök att förankra vår värdegrund hos medarbetarna och cheferna på alla nivåer i organisationen, men vi är brända av förra gången då vi av ett gäng konsulter bara leddes in i ett antal floskelformuleringar och ovidkommande hänsynstaganden som inte hade någon riktig koppling till affärsidén och kärnan i det vi vill att vårt varumärke ska stå för. Hur anser ni att man bör genomföra ett värdegrundsarbete med fokus på verkligt värdeskapande?”

”Vad kan ni förmedla från ert arbete med hållbara och högpresterande organisationer som vi kan lära av?”

”Vissa delar av vår organisation uppvisar tecken till negativ stress och har fått dåligt utfall i psykosociala arbetsmiljö-undersökningar. De företag vi har konsulterat vill emellertid bara angripa det här ur en problemorienterad infallsvinkel och ”sänka stressen”. Vi vill inte anta en så defensiv strategi utan sätta in åtgärder som tar fasta på förbättringar och offensiva utvecklingsmöjligheter. Hur menar ni att man kan göra då?”

”Vi har några chefer som inte räcker till inför sina svårledda grupper som består av medarbetare som verkligen behöver utmanas. Har ni några konkreta tips hur vi kan göra? Hur kan ni stötta dessa chefer och hjälpa dem skapa mer välfungerande team?”

Ta gärna kontakt för en förutsättningslös diskussion med någon av våra seniora konsulter.

Boka en tid

Mätningar och undersökningar

Det finns många metoder för att mäta status i den psykosociala arbetsmiljön. De allra flesta är dock konstruerade på ett sådant sätt att de bara identifierar problem. Därför har vi utvecklat en undersökning (”Status i medarbetarskapet”) som även mäter på plussidan, så att både styrkor och svagheter i medarbetarskapet och ledarskapet blir kvantifierbara. Därmed blir detta verktyg användbart för att följa upp verkliga förbättringar.

De företag som sedan tidigare är inne i ett program med regelbundna mätningar behöver inte byta metod. Om man redan är inkörd på en viss metod bör man givetvis fortsätta att använda sig av densamma för att lättare kunna relatera förändringar till tidigare mätningar. ”Status i medarbetarskapet” kan kopplas på andra undersökningar genom tillägg av vissa frågor.

Det bör påpekas att man inte måste genomföra någon stor psykosocial arbetsmiljö-undersökning innan man kan sätta igång ett förbättringsprojekt av den art som Lagarbetarskap innebär. Undersökningen ”Status i medarbetarskapet” är dock bra att genomföra, dels för att kunna skräddarsy vissa moment i ett Lagarbetarskaps-program efter aktuella behov i olika delar av organisationen, och dels för att framgent följa upp resultaten på ett mer adekvat sätt än man kan göra med en traditionell medarbetarenkät.

Undersökningen ”Status i medarbetarskapet” finns i tre modeller, Förenklad, Bas och Djup. Den förstnämnda är enkel att genomföra. Den består av ett web-baserat frågeformulär som bara tar några minuter för varje medarbetare att fylla i. Bas-versionen innehåller också intervjuer med berörda chefer och arbetsledare. Vill man ta pulsen på sin organisation riktigt noggrant ska man välja Djup-versionen. I den tillkommer intervjuer med alla medarbetare, blodprover och psykofysiologisk stressmätning, samt video-filmning vid utvalda arbetsplatser, vilket ger mängder av användbar information om i vilken kondition organisationen är i och vilken företagskultur det är som egentligen råder.

För mer information om ”Status i medarbetarskapet” får Du gärna kontakta oss för en helt förutsättningslös diskussion om vad ni egentligen behöver mäta och hur data ska kan användas för att utforma förbättringsåtgärder och följa upp/utvärdera.

Boka en tid

TOP