En stressad organisation med många frustrerade medarbetare och brist på arbetsglädje...

…har oftast problem som inte löses genom att anställa fler, eller - än värre - börja tacka nej till nya kundbeställningar. I stället gäller det att ta fram förutsättningarna för bättre fokusering på värdeskapandet genom att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet tills organisationen kännetecknas av engagemang och uthållig energitillgång, prestationsglädje och hög motivation.

Klagar chefer och medarbetare på alltför hög stressnivå?
- Då kanske ni inte försöker öka stressen tillräckligt mycket?!?

Detta påstående låter säkert märkligt i förstone, men att öka den positiva stressen i en organisation är många gånger det bästa sättet att eliminera negativ stress. Negativ stress i organisationer beror nämligen långt ifrån alltid på verklig överbelastning och resursbrist. Förvisso är det så pressade och stressade medarbetare uppfattar situationen, men i själva verket är otydlighet den vanligaste orsaken.

Känslan av otillräcklighet projiceras av många på resursbrist, tidsbrist, dåligt ledarskap, orimliga kundkrav, osäkerhet och upplevda orättvisor. Negativ stress i organisationer likställs ofta i den psykosociala forskningen med förekomst av just sådana upplevelser. Men erfarenheten har visat att defensiva åtgärder, som inriktas på att avlasta individerna för att minska sådana negativa upplevelser, sällan eller aldrig ger önskad effekt. Det är bättre att ledningen sätter sig in i vad skillnaderna mellan positiv och negativ stress egentligen består i, och sedan vidta kraftfulla, genomgripande åtgärder för att införa en positiv stress i organisationen. Nyckelorden som kännetecknar positiv stress på en arbetsplats är tydlighet, meningsfullhet, begriplighet, påverkansmöjligheter, transparens, rättvisa belöningar, fokus på verkligt värdeskapande, lärande och utveckling, gemenskap och goda relationer, ömsesidig respekt och lojalitet. Lagarbetarskap sammanfattar alla dessa fenomen med tre någorlunda heltäckande begrepp: engagemang, effektivitet och entusiasm.

Engagemang
Effektivitet
Energi

För att göra dessa tre E:n till verkliga kännetecken för en arbetsplats måste vissa förutsättningar skapas. Detta ansvar åligger inte bara ledningen och de operativa cheferna, utan även medarbetarna måste åta sig att aktivt hjälpa till att varje dag skapa en riktigt bra arbetsplats. Lagarbetarskap utbildar och tränar chefer tills de fungerar som entusiasmerande lagskapare. Medarbetare tränar vi till att bli helhjärtade medledare. De viktigaste momenten är när hela arbetslagen, chefer och medarbetare tillsammans, lotsas fram till en gemensam överenskommelse som täcker svaren på frågor typ: Vad menar vi med att göra ett bra jobb?, Hur bra är vi, egentligen?, Hur bra vill vi bli?, Vilka aspekter av värdeskapandet ska vi fokusera på (vid olika tidpunkter)?

En genomarbetad överenskommelse, som alla skriftligt åtar sig att följa, är ett oslagbart verktyg för att skapa tydlighet på en arbetsplats. Detta är en av orsakerna till att Lagarbetarskap är en så stark metod. Ett annat starkt moment i Lagarbetarskaps-metoden är upprättandet av ett beteendevetenskapligt uppföljningssystem med regelbundna utvärderingar, prestationsmätningar och konkret feedback, som sätter sista spiken i kistan för kvardröjande rester av gammal otydlighet och ineffektivitet.

Effekterna av dessa insatser går snart att avläsa som ökat engagemang, ökad arbetsglädje och mer positiv energi genom att alla får bättre fokus på verkligt värdeskapande beteenden.

Du kan läsa mer om positiv (och negativ) stress på organisationsnivå i kapitel 1 och 2 i boken Lagarbetarskap – konsten att skapa entusiastiska arbetsplatser och på individnivå i kapitel 3-6. Hur man som enskild person håller sig i den positiva stresszonen är ett centralt tema i boken Konsten att vara entusiastisk, men avhandlas särskilt i kapitel 5 och 11.

Du kan också läsa mer här på hemsidan...

TOP