Metodiken som gör dig redo för framtida utmaningar

Hållbar hög prestation i ett arbetslag åstadkoms genom att en överenskommelse ingås vari tydligt beskrivs hur alla i laget åtar sig att förverkliga gemensamma föresatser OCH genom att alla viktiga mål bryts ned i delmål som följs upp fortlöpande. Lagarbetarskaps-metodiken skapar snabbt en gemensam fokusering kring det viktigaste med mycket prestationsglädje. Lagarbetarskap tillhandahåller både en unik metod för att etablera en överenskommelse som verkligen gäller, och ett uppföljningssystem som hjälper gruppen att upprätthålla engagemang och fokus även efter att den initiala entusiasmen har lagt sig.

Arbetssättet ger självutvecklande och självmotiverande grupper där medarbetarna fokuserar på att Göra Varandra Bättre.

Med Lagarbetarskap kommer hela gruppen, inklusive chefen, överens om vad som ska uppnås och hur det ska göras. I förväg, så att alla har klart för sig detta. Eftersom alla har varit involverade blir Prestationsglädjen stor. Du får en konsekvenskultur där alla uppmanas att åta sig uppgifter och mål.

Metodiken bygger på en reciprok modell, vilket i klartext betyder att alla involveras och processen genomförs uppifrån och ned, och nedifrån och upp. Detta skapar ett unikt samförstånd om vad som ska göras och av dem. Det personliga åtagandet manifesteras genom en skriftlig Överenskommelse i slutet av processen. Denna, tillsammans med Fokuseringssystemet och Uppföljningssystemet, säkerställer att processen fortlever.

TOP