Målmedvetet lärande ökar produktiviteten

by / måndag, 13 april 2015 / Published in Förändringsarbete, Lärande

Inledning

Det talas och skrivs mycket om behovet av kompetensutveckling och förändringsförmåga i dagens företag och organisationer. För ledare gäller det att fortlöpande anpassa det strategiska arbetet efter ständigt föränderliga omvärldsfaktorer. Men till stor del landar det också i att skapa en organisationskultur som befrämjar utveckling och lärande. En organisations förmåga att över tid upprätthålla produktivitet och effektivitet blir alltmer beroende av medarbetarnas egen vilja och förmåga att identifiera nya förutsättningar och att aktivt leta efter möjligheter ta till sig nya kunskaper och omsätta dem till nya, värdeskapande färdigheter.

Vi i Lagarbetarskap i Sverige arbetar aktivt med denna aspekt av medarbetarskapet i våra undersökningar och utvecklingsprogram på arbetsplatser inom flera olika branscher. Vi har därvid noterat att synen på själva lärandet behöver uppgraderas hos både företagsledningar, operativa chefer och medarbetare.

Produktivitet vs effektivitet

Produktiviteten, även kallat inre effektivitet, är förhållandet mellan tillförda resurser och det som produceras. Insatsfaktorerna är grovt indelade råvaror, arbetskraft och kapital. Utöver dessa tillkommer även transaktionskostnader mellan aktörer som kostnader för kommunikation, förhandlingar och kontroller.

Måluppfyllelsen, den yttre effektiviteten, handlar om att producera sådant som fyller mottagarnas behov, att skapa värde för kunderna. Ibland används bara begreppet effektivitet när man menar yttre effektivitet.

Produktiviteten påverkar alltså effektiviteten, men inte tvärtom. Det går inte att skapa värde för kunderna (yttre effektivitet) om produktiviteten är alltför låg, men kan helt enkelt inte producera tillräckligt och med tillräckligt hög kvalitet. Företagets yttre effektivitet påverkar däremot inte produktiviteten i någon nämnvärd omfattning. Det är möjligt att producera produkter eller tjänster på ett produktivt sätt utan att kunderna egentligen behöver dem. Tänk Sovjetunionen.

Lärande lönar sig

En studie från SCB, ”Learning Organisations Matter”, visar riktigt intressanta resultat kring sambandet mellan arbetsorganisation, lärande och produktivitet. Studien visar bland annat att ett företags överlevnad påverkas positivt av om man satsar på individuellt och strukturellt lärande. Man visar också att för att klara dagens utmaningar inom globalisering, konkurrens och ny teknologi behöver man öka sin förmåga att förstå och möta marknadens krav. Flexibla företag som tillåter sina medarbetare att ständigt öka sin kompetens och sina förmågor, i takt med förändrade krav, är de som blir framgångsrika. Verktygen för detta anses vara strukturerat och individuellt lärande. Det ökar både individens kompetens inom de områden där behoven är störst och det ökar också humankapitalet i företaget. Utöver detta är en flexibel arbetsorganisation viktig. Att ta många fler beslut på den nivå där den mest aktuella kunskapen finns är viktig. Att ha hög tillit mellan chef och medarbetare, kombinerat med en effektiv kunskapsutveckling, anses vara viktiga parametrar.

Vad är lärande?

Evolutionellt sett är lärandet ett mått på hur väl människan kan anpassa sig efter förändrade omständigheter. ”Survival of the fittest” för att använda Darwins ord. De som har förmågan att inse hur omständigheterna förändras och vilken strategi som är lämpligast för att hantera det nya är de som klarar sig. Egentligen gäller samma regler för ett företag eller vilken organisation som helst. Om man i god tid kan förutse de förändringar som kommer och planera och genomföra ett lärande (i vid mening) ökar överlevnadsförmågan.

En definition av lärande skulle kunna vara:

  • En erfarenhet av en som prövar något nytt.
  • En kunskap eller färdighet som förvärvas av instruktion eller studier.
  • En ändring av ett beteende utifrån erfarenhet (vederbörande har blivit exponerad för en ny situation och lärt av denna).

Lärande är alltså handlingen att förvärva nya beteenden, färdigheter, värderingar eller preferenser. Eller att ändra och förstärka befintliga kunskap, och kan innebära att man syntetiserar olika typer av information. Förmågan finns hos människor, djur och några maskiner. Utvecklingen över tiden tenderar att följa inlärningskurvor (learning curves). Lärande händer inte på en gång, utan kunskapen byggs på och formas av tidigare kunskaper. Därför kan lärande ses som en process, snarare än en samling av faktiska och procedurmässiga kunskaper. Lärande ger förändringar i organismen och de förändringar som inträffar är relativt permanenta. Mänskligt lärande kan uppstå som en del av utbildning, utmaning, erfarenheter, personlig utveckling, skolgång, eller utbildning. Den kan, och bör, vara målinriktad och kan i hög grad vara hjälpt av motivation.

Problematisering

De problem som många företag ser idag, när det gäller effektivt lärande, är att:

  • Det är svårt att ha koll på vilka omständigheter som kommer att förändras. Omvärlden rör sig helt enkelt snabbare.
  • Att hitta rätt strategier för att hantera de nya omständigheterna. Vilka kompetenser saknas?
  • Många sätter likhetstecken mellan lärande och ”att gå på kurs”.

Omvärldens förändringar

Det är naturligtvis svårt att ge några allmänna omdömen om hur ett företag ”läser av” de förändringar som sker. Men ett verktyg är att se till att så många som möjligt har tillgång till korrekt information och sedan stimulera lärandet runt denna. Människor är oftast nyfikna, men framförallt gillar de flesta att lösa problem. Det är inbyggt i mänskligheten, och kan stimuleras genom att ge rak och ärlig information och sedan ställa frågor i organisationen om hur detta borde lösas.

Lär-strategier

Utifrån de viktigaste förändringarna i omvärlden behövs en analys över vilka kompetenser som är de allra viktigaste. Som vanligt gäller 80/20-regeln, att 20% av kompetensen står för 80% av resultatet. Ett sätt att hantera detta är att fokusera Hävstångskompetenserna. Vilka kompetenser har en hävstångseffekt på de redan befintliga kompetenserna? Några allmänna hävstångskompetenser kan vara engagemang i arbetet, stresshantering, målinriktning i gruppen, göra varandra bättre, problemlösning, lärande genom feedback-loop eller nyfikenhet genom inspirerande lärande. För chefer kan det vara exempelvis få alla med sig, emotionellt ledarskap eller coaching-förmåga.

Lärande i vardagen

Nya modeller för att bättre möta omvärldens krav finns. En av dem är 70:20:10, alltså att 10% av lärandet i en organisation sker i ett formellt sammanhang (kurs), att 20% sker som socialt lärande tillsammans med andra. Men att 70% av lärandet sker samtidigt som arbetet utförs. Det sistnämnda är ofta det som inte uppmärksammas i företagen, eller i varje fall antas ”händer av sig själv”. Det finns stora potentialer i att inspirera till detta lärande. Men framförallt mycket att vinna på att styra detta lärande till de områden där behoven är störst.

70% av lärandet sker i vardagen!

Lagarbetarskap och lärande

Inom ramen för den utvecklingsprocess av grupper och avdelningar som Lagarbetarskap förordar finns ett stort fokus på lärandet. Processen, som börjar med att definiera ett Fokussystem där alla är överens om vilken riktning som är den viktigaste, slutar med att definiera ett Uppföljningssystem som visar vilka parametrar som är viktiga att ha ögonen på. Och därmed var det viktiga lärandet ska fokuseras. Allt lärande är beroende av feedback. Människor behöver dels ges chansen att ge sig själv feedback genom att varje person vet vad som är viktigt, och därmed vad som behöver göras för att en stolthet över gjorda uppgifter kan infinna sig. I gruppen är det dessutom viktigt att medarbetarna stödjer varandra och ger återkoppling till varandra. Till detta behövs också att chefen tar ett ansvar för att utmana och bekräfta varje medarbetare, utifrån deras nuläge.

I konceptet Lagarbetarskap ingår delar som Att Göra Varandra Bättre, Lagskapare, Utmana och Bekräfta, Överenskommelsen, Fokus- och Uppföljningsystem för att tillhandahålla verktyg för att få ett effektivt lärande. Och därmed få en ökad nyfikenhet och ett ökat engagemang i företaget. Vi kallar det för Prestationsglädje och entusiasm. Att kunna hålla hög effektivitet över tid, att vara i takt med sina kunder (att lära och anpassa sig) är en absolut konkurrensfördel idag. Ett sätt att tillskansa sig dessa förmågor i företaget är att använda Lagarbetarskaps-processen.

TOP